Drukuj

Rachunek sumienia dorosłych

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Panie Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem już go­dzien nazywać się Twoim dzieckiem. Pragnę powrócić do Ciebie i szczerze wyspowiadać się ze wszystkich moich grze­chów. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym do­kładnie poznał swoje grzechy, szczerze za nie żałował, posta­nowił poprawę i z pokorą je wszystkie wyznał na spowiedzi.

I.   Ja jestem Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną

1.   Czy strzegę i rozwijam w swym życiu cnoty wiary nadziei i miłości? Czy wierzę w Boga i chronię siebie przed wąt­pieniem, niewiarą, herezją, schizmą i odstępstwem od wiary? Czy ufam Bogu i liczę na Jego pomoc w swym życiu doczesnym? Czy mam nadzieję na moje zbawienie? Czy unikam popadania w rozpacz albo w zuchwałą uf­ność? Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy przezwy­ciężam obojętność, niewdzięczność, oziębłość, znużenie, lenistwo duchowe? Czy w swej pysze nie popadałem w nienawiść do Boga?

2.  Czy oddaję należną cześć Bogu indywidualnie i we wspól­nocie? Czy Boga uwielbiam i przepraszam, czy dziękuję Mu i proszę? Czy składam Mu siebie w ofierze, łącząc się z krzyżową ofiarą Chrystusa? Czy wypełniam śluby i przyrzeczenia złożone Panu Bogu?

3.  Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubó­stwiania stworzenia, władzy, pieniądza lub szatana? Czy nie ulegałem zabobonowi, który jest wypaczeniem kultu oddawanego Bogu, przejawiającym się we wróżbiarstwie, magii, czarach i spirytyzmie? Czy nie popadałem w bez­bożność, wyrażającą się w kuszeniu Boga w słowach lub czynach? Czy nie popełniłem grzechu świętokradztwa, profanującego osoby i rzeczy święte, zwłaszcza Euchary­stię? Czy nie popełniałem grzechu symonii, czyli handlu rzeczami duchowymi? Czy nie popadłem w ateizm: grzech odrzucenia istnienia Boga, lub agnostycyzm, twierdzący, że o Bogu nie można nic powiedzieć?

4.  Czy oddaję cześć Chrystusowi, Maryi, aniołom i świętym, przedstawianym na obrazach?

II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno

1.   Czy otaczałem szacunkiem imię Boga przez błogosławie­nie, wychwalanie i wielbienie? Czy nie popadłem w grzech przeciw temu imieniu przez bluźnierstwo, przekleństwo i niewierność przyrzeczeniom składanym w imię Boga?

2.   Czy nie przysięgałem fałszywie, czyli czy nie wzywałem imienia Boga, który jest Prawdą, by On był świadkiem kłamstwa?

3. Czy nie popełniłem grzechu wiarołomstwa, czyli przyrzecze­nia pod przysięgą, którego nie miałem zamiaru dotrzymać?

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

1.  Czy świętuję niedziele i święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu należnej czci Bogu oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu?

2.  Czy troszczę się o pogłębianie życia rodzinnego, religij­nego, kulturalnego i społecznego w dni świąteczne? Czy w te dni przeznaczałem czas na pełnienie dobrych uczyn­ków, zwłaszcza względem ludzi chorych i starych?

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją

1.   Czy szanuję swoich rodziców oraz tych wszystkich, któ­rym Bóg ? dla mojego dobra - udzielił nade mną swojej władzy?

2.  Czy cenię małżeństwo i rodzinę jako podstawową struk­turę w planie Bożym? Czy przyczyniam się do tego, aby moja rodzina była wspólnotą wiary, nadziei i miło­ści, czyli Kościołem domowym? Czy jako rodzic trosz­czę   się   o  chrześcijańskie  wychowanie   swych  dzieci i o przekazanie im wiary przez dobry przykład, modli­twę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu Kościoła? Czy kocham i szanuję swe potomstwo i zaradzam jego potrzebom duchowym i materialnym? Czy nie sprze­ciwiam się wezwaniu Pana skierowanym do któregoś z moich dzieci do pójścia za Nim?

3. Czy okazuję swym rodzicom szacunek, wdzięczność i po­słuszeństwo i czy dbam o dobre relacje z rodzeństwem?

4. Czy swym rodzicom świadczę pomoc moralną i material­ną w ich starości, chorobie, samotności lub potrzebie?

5.  Czy sprawuję władzę w duchu służby, czy kieruję się do­brem społeczności, a nie dobrem własnym?

6. Czy uważam swych przełożonych za przedstawicieli Boga, czy współpracuję z nimi dla dobra publicznego i społecz­nego? Czy służę ojczyźnie przez udział w wyborach, płace­nie podatków, gotowość jej obrony w niebezpieczeństwie i przez prawo konstruktywnej krytyki?

7. Czy wiem, że obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych, gdy one są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, w myśl słów: ?Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi"?

V.   Nie zabijaj

1. Czy nie popełniłem grzechu przeciw życiu przez zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, albo c/y nic współdziałałem w popełnieniu tego grzechu?

2. Czy nie spowodowałem przerwania ciąży lub czy nie współdziałałem w przerwaniu ciąży? Czy wiem, że po­pełnienie tego grzechu powoduje nałożenie ekskomuniki, czyli wykluczenie ze wspólnoty kościelnej?

3. Czy nie uczestniczyłem w grzechu eutanazji, czyli spowo­dowaniu śmierci osób chorych, upośledzonych lub umie­rających?

4. Czy nie targnąłem się na własne życie lub czy nie współ­działałem w zamiarach samobójczych bliźniego?

5. Czy swą postawą albo zachowaniem nie dawałem zgor­szenia bliźniemu? Czy nie doprowadziłem bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego?

6. Czy troszczyłem się o zdrowie własne i bliźnich, wystrze­gając się kultu ciała i czy unikałem wszelkiego rodzaju nadużyć?

7. Czy używałem narkotyków, które wyrządzają bardzo po­ważne szkody zdrowiu i życiu? Czy nie nadużywałem al­koholu, tytoniu, pożywienia i leków? Czy wobec innych nie stosowałem przemocy fizycznej lub psychicznej? Czy stworzyłem członkowi rodziny będącemu w stanie termi­nalnym odpowiednie warunki do godnego zakończenia życia (przyjęcie sakramentów, modlitwa)?

8. Czy staram się o pokój serca? Czy przezwyciężam gniew i nienawiść, które gdy są dobrowolne i dotyczą spraw poważnych, są grzechem ciężkim przeciw miłości? Czy staram się wobec bliźnich o braterstwo, sprawiedliwość i poszanowanie ludzkiej godności?

9. Czy z życzliwością traktowałem zwierzęta, jako stworze­nia Boże i czy unikałem zarówno przesadnej miłości wo­bec nich jak i wykorzystywania ich w sposób niegodziwy? Czy nie niszczyłem przyrody?

VI. Nie cudzołóż

1.  Czy uznaję to, że Bóg stwarzając, obdarzył mnie godnoś­cią osobową oraz powołał do miłości i wspólnoty? Czy z wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję moją męskość bądź kobiecość?

2. Czy pojmuję moje powołanie do czystości jako cnotę moral­ną, dar Boga, łaskę i owoc działania Ducha Świętego? Czy staram się o panowanie nad sobą? Czy korzystam ze środ­ków, które pomagają żyć w czystości (łaska Boża, pomoc sakramentalna,   modlitwa,   rachunek   sumienia,   asceza, opanowywanie namiętności rozumem)?

3.Czy odpowiadam na powołanie do praktykowania wstrzemięźliwości, a jeśli jestem związany małżeństwem, czy żyję w czystości małżeńskiej?

4. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołó­stwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwał­tu, czynów homoseksualnych? Jeśli takie czyny popełni­łem na małoletnich, dodatkowo ciężko ich skrzywdziłem fizycznie i moralnie.

5.  Jeśli żyję w małżeństwie czy pamiętam, że zawierając ten sakrament wobec Boga i wspólnoty wiernych przyrzekłem jedność, miłość, wierność, nierozerwalność i otwarcie na płodność?

6.  Czy współżycie małżeńskie traktuję jako wzajemne obda­rowanie i czy jestem otwarty na przekazywanie życia? Czy wiem, że nie mam prawa oddzielić od siebie tych dwóch celów: wzajemnego obdarowania od przekazywania ży­cia, wykluczając z nich pierwszy lub drugi?

7. Czy w stosowaniu regulacji poczęć zachowałem naukę Kościoła, to jest czy respektowałem okresową wstrze­mięźliwość i uwzględniałem okresy niepłodności? Czy nie poddałem się bezpośredniej sterylizacji lub nie stoso­wałem środków antykoncepcyjnych?

8. Czy nie zgrzeszyłem przeciw wierności małżeńskiej wy­bierając sztuczną inseminację lub sztuczne zapłodnienie i uniemożliwiając tym samym stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie?

9. Czy wiem, że dziecko jest darem Boga, że ma prawo być owocem aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i że od chwili swego poczęcia ma prawo do szacunku?

10. Czy nie popełniłem grzechów przeciw godności małżeń­stwa:   cudzołóstwa,   rozwodu,   poligamii,   kazirodztwa, konkubinatu, aktów seksualnych przed zawarciem mał­żeństwa lub poza małżeństwem?

VII. Nie kradnij

1. Czy   szanuję   prawo   do   własności   prywatnej   własnej i bliźnich? Czy zachowuję to przykazanie przez prakty­kowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i so­lidarności? Czy uczciwie zdobywam swój majątek? Czy umiem dzielić się swoją własnością z potrzebującymi? Czy dotrzymywałem obietnic i przestrzegałem zawartych umów? Czy naprawiłem popełnioną niesprawiedliwość, czy zwróciłem rzecz bezprawnie nabytą?

2.   Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego? Czy sprawiedliwie wynagradzałem pracę? Czy nie fałszowa­łem wartości sprzedawanych towarów ze szkodą dla na­bywcy? Czy nie fałszowałem czeków i rachunków? Czy uczciwie płaciłem podatki? Czy nie uprawiałem lichwy i korupcji? Czy nie wykorzystywałem dóbr społecznych do prywatnego użytku? Czy solidnie wykonywałem swą pracę zawodową, czy nie spowodowałem szkód i strat przez marnotrawstwo?

3.   Jeśli jestem pracodawcą, czy szanowałem pracowników i czy nie wykorzystywałem ich praw? Czy nie byłem zain­teresowany w działalności gospodarczej jedynie zyskiem? Czy rozwiązywania nieporozumień w pracy szukałem na drodze dialogu?

4.   Czy pamiętam, że praca jest zarówno prawem jak i obo­wiązkiem i że wykonując ją z zaangażowaniem i kompe­tentnie, współpracuję ze Stwórcą? Czy traktuję swą pracę jako źródło utrzymania siebie, swoich bliskich i jako służ­bę wspólnocie ludzkiej oraz czy praca staje się środkiem mojego uświęcenia i współpracy z Chrystusem w dziele Jego Odkupienia?

5.   Czy angażowałem się w życie polityczne i społeczne jako chrześcijanin? Czy troszczyłem się o wprowadzanie po­koju i sprawiedliwości?

6.   Czy pamiętam o słowach Pana Jezusa: ?Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"? Czy w miarę swoich możliwości wspierałem ubogich nie tylko materialnie, ale także w ich życiu kulturowym, moralnym i religijnym?

7.   Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy (grze­szących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpli­wie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i zmarłych)? Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała (łaknących nakarmić, spragnionych napoić, nagich przy­odziać, podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów wspierać, zmarłych pogrzebać)?

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

1.   Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu? Czy nie zaniedbuję obowiązku poszukiwania prawdy, przylgnięcia do niej i podporządkowania swego życia jej wymaganiom? Czy idę za nauką Jezusa, który o sobie powiedział: ?Ja jestem Prawdą"? Czy wystrzegam się dwulicowości, udawania i obłudy?

2.   Czy daję świadectwo ewangelicznej prawdzie w swym ży­ciu prywatnym i publicznym nawet za cenę ofiary własne­go życia?

3.   Czy nie zgrzeszyłem dawaniem fałszywego świadectwa, krzywoprzysięstwem i kłamstwem? Czy nie popadłem w grzechy pochopnego osądzania, obmowy, zniesławiania i oszczerstwa, przez które zniszczyłem dobre imię bliźnie­go? Czy nie posługiwałem się pochlebstwem, służalczością, chełpliwością zmierzając do popełnienia grzechów ciężkich lub osiągnięcia niegodziwych korzyści? Czy pa­miętam, że wykroczenia przeciw prawdzie domagają się naprawienia krzywd?

4. Czy szanowałem prawdę w komunikacji międzyludzkiej i przekazie informacji? Czy w tej dziedzinie brałem pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego i niebezpieczeństwo zgorszenia? Czy zachowałem tajemnice życia zawodowego oraz tajemnice powierzone w sekrecie?

IX.  Nie pożądaj żony bliźniego twego

1.   Czy  przez  oczyszczenie  serca  i  praktykowanie  cnoty umiarkowania   przezwyciężałem   pożądliwość   cielesną w myślach i pragnieniach?

2.   Czy modliłem się o czystość serca? Czy troszczyłem się o czystość intencji i czystość spojrzenia? Czy czuwałem nad uczuciami i wyobraźnią?

3. Czy zachowuję cnotę wstydliwości, która ochrania intymność, a której domaga się czystość?

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

1.   Czy zachowując to przykazanie, dbałem o szacunek dla cu­dzej własności? Czy nie poddawałem się grzechom chciwo­ści i nieumiarkowanemu pożądaniu dóbr bliźnich? Czy nie zgrzeszyłem zazdrością, która oznacza smutek doznawany z powodu dobra należącego do drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia sobie tego dobra?

2.   Czy troszczę się o ubóstwo serca, czyli o oderwanie od bo­gactw i powierzenie się Opatrzności Bożej, wyzwalającej z niepokoju o jutro?

3.   Czy pragnę Boga - prawdziwego szczęścia ? który wy­zwala mnie od nadmiernego przywiązania od dóbr doczesnych?